แนวพระราชดำริอันโดดเด่นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จนเกิดเป็น ๕ โครงการนี้

October 24th, 2017
แนวพระราชดำริอันโดดเด่นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จนเกิดเป็น ๕ โครงการนี้

nf

แนวพระราชดำริอันโดดเด่นของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จนเกิดเป็น ๕ โครงการนี้

โครงการแกล้งดิน

11-1

แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจนสามารถกลับมาเพาะปลูกได้


โครงการปลูกหญ้าแฝก

21-1

ใช้หญ้าแฝกแก้ไขปัญหาการพังทลายของหน้าดิน


โครงการฝนหลวง

3

ใช้สารเคมีโปรยบนท้องฟ้าจนไอน้ำอิ่มตัวกลั่นออกมาเป็นสายฝนในที่แห้งแล้ง


โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

4

จัดเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลไปตรวจรักษาราษฎรตามแหล่งธุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

5

แบ่งเป็น 2 ประเภท แบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร
และแบบกึ่งธุรกิจ เพื่อนำผลผลิตมาพัฒนาขาย เช่น นมอัดเม็ด น้ำผึ้ง


teamkaidee

teamkaidee

Admin