เจอไวรัสคงเป็นไข้ แต่เจอรถคันที่ใช่ เรามีโปรฯ

RodKaidee จัดรถมือสองที่มาพร้อมกับโปรฯ พิเศษ จากผู้ประกอบการรถมือสองทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% ติดตั้งกล้องหน้าฟรี บริการฉุกเฉินฟรี 1 ปี ซ่อมฟรีค่าแรงตลอดชีวิต และโปรฯ อีกมากมาย อยู่โซนไหน เข้าไปเลือกดูโปรฯ ได้เลย
โปรฯ จากโชว์รูมรถมือสองในเขตกรุงเทพฯ

โปรฯ จากโชว์รูมรถมือสองนอกเขตกรุงเทพฯ

ฉลองปีใหม่จีน Kaidee แจกถุงผ้าเวอร์ชันใหม่ 200 ใบ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ฌาณิศ เตียสวัสดิ์
ปนัดดา ปิ่นทอง
วชิรญาณ สังวราภรณ์
ธีรดาพร ชักนำ
กวินญรัตน์ พลอยสีขำ
อนุชาติ ห่อหุ้มดี
จักรพันธุ์ อุ่นทรัพย์
วารีรัศมี บวรมโนกุล
นันทมนต์ เตียงเกตุ
เนตติกา วงษ์แสน
ณัฐนรี ภูมิอมร
วิมลมาศ สิทธิ
ธันวา อินทรมา
สุชาดา พันธุ์ไพศาล
ยุภาพร โสดา
จิตลดา จิรวงศ์อร่าม
วาสนา แตงตาด
สุปิยา เจิรญสุข
ยมนา บุญศรี
อรวรรณ แก้วพิลา
นลิน ปิ่นโรจน์
ดารีมี สะมะแอ
ภัทรภร จามจุรี
แนน อังธนำณกูล
บวรเดช ภูมิผิว
ศักดิ์ชัย บรรณฑุวงศ์
อัจฉรา บุญศรี
วิโรจน์ สิริกอบกุล
เมธ์ฐิติภา ฐิติณัชญาวัฒน์
ทวีสิทธิ์ จรรโลงศิลป
สรศักดิ์ ใจแสน
ณัฎฐนิชา เจริญสุข
สุปรีชา บุญรอด
สมบูรณ์ แซ่ลิ้ม
บัณดิษ จันทร์กล้า
สิรินทิพย์ เผ่าโภคสถิตย์
ร้านยอร์คชู
ปวเรศ บุญมาก
นฤทัย เหมสุทธิ์
นพดล เรืองนิพนธ์กิจ
สมใจ บุรีขันธ์
อนุชา คณิตธรรมวัตร
ศิรัชชา ตั้งตามนิมิต
วาริน นิ่มนวน
ณัฐรินทร์ พิทยะภัทร์
สายชล หีบทอง
จตุรงค์ บุญเรือง
นันทไชย ไชยสุกุมาร
ปัญฐิร์ญา ลิ้มวิวัฒนกูล
อภิชาติ แสงกร่ำ
เจษฎา ทรัพย์ส่ง
อินทิรา นาคประสิทธิ์
สุจิรา ผ่องศรี
กฤษฎา หนูคง
ภูวนินทร์ ชิมะราช
กชพร ศิริกุล
จิตติมา เจริญสุข
วิษณุ กิตติอร่ามพงศ์
จรีรัตน์ วิชญาศิริ
พรชนก เกตุเกษร
พชร บุญมาธนารักษ์
ไพรัช เกียรติซิมกุล
นิฐิวงค์ วงศ์ช่างหล่อ
เศรษฐศิลป์ วิรัชมลคลชัย
จุฑารัตน์ ไผ่อนันท์
พริ้มเพรา ศรีคำมา
สุชาติ คูเมือง
วสันต์ คุณคุปต์
อัจฉาพร ศรีวิมลวงษ์
ชลธิชา ขวัญแก้ว
สุณีย์ เอเชียใต้
ศิริขวัญ โยนิจ
จิรโรจน์ ล้วนประวัติ
นิลมลาน์ มิสิรัศนันท์
พรรณทิภา จินุสรณ์
กันธิมา วงษ์พรม
นเรศ อนุชิตสกุล
เจิมจิตร ทิมจรัส
ปฐพี ศิริกุล
ศรัญญา คลังจารุกุล
พร้อมชัย ครุยทอง
ฉวีวรรณ
พราวพลิน กีรติมณีพัชร์
นิศาชล รักษ์บำรุง
สันธาน วนาสุขพันธ์
จิรัฐิกาล เสาโกมุท
ธนวัธน์ สามารถ
เมธาวี คงคากุล
ฐิติภา เอี่ยมขำ
นิลวรรณ ผอบทอง
คุณาภรณ์ วงค์หลอม
นิรมล พิชญจิตติพงษ์
พยิน น้อยคล้าย
ธัญรดี มีชอบธรรม
อริสา อุ่มครบุรี
ปรวีรร์ ศรไชย
เบญจวรรณ สีหามาตย์
สุภารัตน์ ใจมา
รัมม์ รัตน์วิจิตต์เวช
เทอดหทัย สุริยะธำรงกุล
จีราพร สนสุวรรณ์
นัคมน แท่นธนวงศ์
สายชล พรมแดง
กนกอร กิตติมาส
วุฒินันท์ ศรีเหรา
วรชิต สร้อยมณี
ปรัญรัชต์ อภิฉัตร์จิรากุล
แสงเพชร หนูเงิน
กฤษณี สิงห์เถื่อน
ชนะใจ นิยมทัศน์
ศิรินทร์ทิพย์ น้อยทิพย์
อดิศร สาระบุตร
ชัชฎาภรณ์ มงคลนนท์
จุฑารัตน์ บุญมี
ร้านทีทีสตาร์
สุพรรษา ผาสีดา
สิทธิพันธ์ เต็มเลิศเมธี
ธัญทิพย์ อิสริยาพรนิธิ
นาลิน ภูทองเงิน
นภา เพ็ชรพันธ์
ชุติกาญจน์ รุ่งศิลป์
จันทร์จิรา สีบสำราญ
นันทภัค อาจราชกิจ
อำไพพรรณ สุดทธวงค์
เพ็ญพิชชา อ่วมอ่อน
สุทัสสา วิวัฒน์ภิญโญ
สุวิมล อ่อนละมูล
นพรัตน์ เมืองคำบุตร
นภัสวรรณ ศรีละโครต
นิธิกร ภุมเรศ
ชไมพร ไพสันต์
ณัฐรดา โนวรรณณา
กัลยกร ไชยมงคล
ถาวร ศรีชุ่ม
สิริวิชญ์ น้อยจีน
รัญชิญา พรมดี
ฑีฆวรรณ ชอบสมัคร
ชนัฐชนม์ เดชจิตกร
เพ็ญพรรณ วงศ์อนุชิตเมธา
ปัฐฐะ คำวงศา
สุภศิทธิ์ สถิตชัย
ทิพวรรณ เพ็งพุฒ
วัชราภรณ์ สุขสำรวล
ณัฐนิช บัวสิทธิ์
สุภาวดี จิตเจริญ
สมพล รอดสดใส
วิญญูวัชร์
กาญจนา อาทิตย์
ชนวีร์ จองเดิม
อรรถมิตร ภู่ทอง
วาทิณี ตวงสิน
เฉลิมเกียรติ จาปัญญะ
สุธิรา พลเจริญ
อุดมรัตน์ เจริญผล
นันทนา วงศ์สวัสดิ์กุล
เพลินพิศ เซี่ยมอวยไชย
ภราดา ว่องธัญญการ
อภิรดี พัฒนาบุญไพบูลย์
สุวรรณพงษ์ โพธิ์ศรี
ชัยวัฒน์ ธูปผุดผ่อง
สุวิมล เพชรสัมฤทธิ์
อรษา อินทร์จันทร์
ปวริศา ก้องเสียงสังข์
ปิยรัตน์ ปรีชาชน
นัญชญา สมบูรณ์เลิศศิริ
ตารเกศ ศศิวีระการ
ทัศนีวรรณ รื่นเริง
เสาวนีย์ สาทตราเวทย์
ชนิกา สิงห์สุวรรณ
กุมพาพร เบญจาศิริวัฒน์
กิติพรรณ์ มีมาก
วรรณษา คำปัน
คำภา เจนเกษกรณ์
สมชาย รัตนสุขแสงธารา
ชนากานต์ อารีวงศ์
ปัณฑิตา เลาหพิบุลกุล
อติภัทร อินแก้ว
ชุณตริน อนุสนธิ์
อภิลักษณ์ แซ่แต้
ฐิติรัตน์ ลิ้มชัยพฤกษ์
หทัยรัตน์ สุกใส
ดวงรัตน์ มีสวรรค์
เจนจิรา พจนรุ่งเรืองกิจ
ศรุดา รัตนินพรกุล
กัญญาภัค ยอดอานนท์
บุญรุ้ง แซ่ลี
วุฒิกร ธรรมบุตร
ฐวิศว์ สวัสดิ์วราผล
พรรณี อรรณพกาญจนา
กนกพร ชุมพงษ์
พิมพ์มณี แดงสหะ
ปรียทรรศิกา พ.
หทัยพันธน์ จิราจินต์
เชาวนา พริ้งสกุล
วรรณจันทร์ โฆรวิส
กฤตกมล นันทสันติ
สุคนธ์ โชติวทัญญู
ประดิษฐ์ กะทิศาสตร์

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Kaidee แจกถุงผ้า 100 ใบ สนองนโยบายงดแจกถุงพลาสติก

ลงขายที่ Kaidee เพียงใส่แฮชแท็ก #KDbag ในช่องรายละเอียดสินค้า ก็มีลุ้นรับถุงผ้า Kaidee
ประกาศไหนโดนใจทีมงาน รับถุงผ้าไปเลย มีจำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 1ใบ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค. 63 จนกว่าสินค้าจะหมด

*ผู้ที่ได้รับรางวัล ทีมงานจะติดต่อกลับไปนะจ๊ะ