Kaidee Branding Guideline

TN-Mock-Up

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ DF Marketplace Limited

แพลตฟอร์ม Kaidee เป็นแหล่งซื้อขายของออนไลน์ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่าการซื้อ-ขายของออนไลน์สามารถช่วยให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาการใช้งาน Kaidee ให้ง่ายที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อ-ขายที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยทุกคน

ด้วยเครื่องหมายการค้า หรือ ตราสัญลักษณ์ของ Kaidee เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมไทย บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน (Guideline) การนำเครื่องหมายการค้า หรือ ตราสัญลักษณ์ของ Kaidee ไปเผยแพร่หรือแสดงที่ควรมีความถูกต้องและเหมาะสมตรงตามนโยบายของบริษัทฯ สำหรับผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดทั่วไป

 • ตราสัญลักษณ์ ข้อมูลรูปภาพ กราฟิก ของเครื่องหมายการค้าต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Kaidee”, “RodKaidee”, “FarmKaidee”, “BaanKaidee”, “MocyKaidee” และ ชื่ออื่นๆ ซึ่งอาจมีในภายหลัง (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย Kaidee”) และเครื่องหมาย Kaidee แอปพลิเคชั่น เป็นสินทรัพย์ที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ เพียงอนุญาตเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ใช้งานที่จะนำตราสัญลักษณ์ ข้อมูลรูปภาพ กราฟิก และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปแสดงหรือเผยแพร่ได้เฉพาะในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่อนุญาตและภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Guideline การใช้เครื่องหมาย Kaidee นี้ กรุณาติดต่อ mkt.team@kaidee.com

เงื่อนไขการใช้งาน

การนำเครื่องหมาย Kaidee ไปแสดงหรือเผยแพร่ ผู้ใช้งานต้องยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้โดยเคร่งครัด และไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าเครื่องหมาย Kaidee ที่มีให้ดาวน์โหลดตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดาวน์โหลดด้วยตนเอง
 • ห้ามผู้ใช้งานแก้ไข เปลี่ยนแปลง แต่งเติม เครื่องหมาย Kaidee ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Kaidee เฉพาะการหรือกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงตามที่แจ้งให้ทราบเท่านั้น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมาย Kaidee

เพื่อป้องกันความสับสนต่อสาธรณชน บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคำว่า “Kaidee” ร่วมกับเครื่องหมายอื่น ๆ ของ Kaidee เช่น RodKaidee หรือ BaanKaidee เป็นต้น

ห้ามผู้ใช้งานทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยนเครื่องหมาย Kaidee ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • การบิด เอียง เฉียงที่ทำให้ตราสัญลักษณ์ผิดรูป
 • การเพิ่ม/ลดช่องว่างระหว่างตัวอักษร Kaidee
 • การเปลี่ยนชุดตัวอักษร Kaidee เป็นแบบอื่น
 • การเปลี่ยนสีเฉดสีน้ำเงิน Kaidee
 • การเพิ่มเฉดแสงเงา
 • การใส่กรอบ/ขอบสีที่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ว่างโดยรอบ
 • การใส่ลวดลายใดๆ ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ว่างโดยรอบ
 • การใช้กับพื้นสีที่รบกวนการมองเห็นต่อตราสัญลักษณ์

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องหมาย Kaidee ตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน โดยเครื่องหมาย Kaidee จะต้องมีพื้นที่ว่างโดยรอบ ซึ่งกำหนดให้มีขนาดความกว้างและความสูงโดยรอบเท่ากับขนาดอักษรตัว ‘e’ ที่ปรากฏในเครื่องหมาย Kaidee เพื่อให้เครื่องหมาย Kaidee มีความโดดเด่นและชัดเจน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสีของเครื่องหมาย Kaidee

การใช้สีของเครื่องหมาย Kaidee จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดดังต่อไปนี้


“Kaidee” สามารถเลือกใช้ได้ในสามลักษณะตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. Kaidee สีน้ำเงินบนพื้นสีขาว

Kaidee_KB_RGB.png

2. Kaidee สีขาวบนพื้นสีน้ำเงินของ Kaidee

Kaidee_KW_RGB.png

3. Kaidee สีน้ำเงินกับขอบสีขาวบนพื้นรูปภาพต่างๆ

Kaidee_WB_RGB.png


“RodKaidee” สามารถใช้ได้ใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

1. RodKaidee บนพื้นสีขาว

RodKaidee_RGB.png

2. RodKaidee กับขอบสีขาวบนพื้นรูปภาพต่างๆ

RodKaidee_WB_RGB.png


“MocyKaidee” สามารถใช้ได้ใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

1. MocyKaidee บนพื้นสีขาว

MocyKaidee_RGB.png

2. MocyKaidee กับขอบสีขาวบนพื้นรูปภาพต่างๆ

MocyKaidee_WB_RGB.png


“FarmKaidee” สามารถใช้ได้ใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

1. FarmKaidee บนพื้นสีขาว

FarmKaidee_RGB.png

2. FarmKaidee กับขอบสีขาวบนพื้นรูปภาพต่างๆ

FarmKaidee_WB_RGB.png


“BaanKaidee” สามารถใช้ได้ใน 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

1. BaanKaidee บนพื้นสีขาว

BaanKaidee_RGB.png

2. BaanKaidee กับขอบสีขาวบนพื้นรูปภาพต่างๆ

BaanKaidee_WB_RGB.png


เครื่องหมาย Kaidee แอปพลิเคชัน

เครื่องหมาย Kaidee แอปพลิเคชันกำหนดให้ใช้เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของ Kaidee เท่านั้น ห้ามใช้งานเครื่องหมายนี้แทนเครื่องหมาย Kaidee และสีของเครื่องหมาย Kaidee แอปพลิเคชันจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

Kaidee-Logo-Guidelines_O

Established: November 30, 2018
Last update: August 9, 2019